Wobec wszystkich produktów zakupionych przez Państwa w sklepie https://hifood.pl przysługują Państwu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej nie przysługują klientowi będącemu przedsiębiorcą, tj. klientowi dokonującemu zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, jak również przedsiębiorcą na prawach konsumenta, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Grzegorz Mikuła HiFOOD, ul. Modrzewiowa 5, 36-100 Kolbuszowa, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@hifood.pl

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.

Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.

Formularz reklamacyjny powinien zawierać:

- Dane zgłaszającego

- Nazwę produktu

- Numer zamówienia 

- Dokument potwierdzający zakup (paragon lub fakturę vat)

- Datę zakupu

- Opis wady 

- Datę zauważenia wady

- Żądanie klienta ( usunięcie wady, wymianę, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy ) 

- Dane do zwrotu (dane klienta, dane do przelewu )